"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ Blogger นายภาณุวัฒน์ ลอครบุรี ครับ"

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555


              
          •._.• นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษา •._.•

◕‿◕◕‿◕ สวัสดีครับท่านที่มาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่าน เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา  
( PC 54505 )  ภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งในเว็บบล็อกนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ให้ผู้ชมที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้จากเว็บบล็อกนี้ และบล็อกนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชานี้ซึ่งถ้าหากข้อมูลไม่สมบูรณ์ กระผมต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วย  ครับ ◕‿◕◕‿◕


✿✿✿✿ คำอธิบายรายวิชา ✿✿✿✿
                ศึกษาแนวคิดทฤษฏี นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศ แหละเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบการนำไปใช้การประเมินผล การปรับปรุงวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงวัตกรรม เทคโนโลยีและสาระสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะต้องรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผูเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
♥❤ วัตถุประสงค์ ♥❤
      เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศได้
2.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสาระสนเทศได้
4.บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5.บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครืข่ายการเรียนรู้ได้
6.อธิบายความหมายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.ยกตัวอย่างรู้แบบการเรียนการสอนที่เน้นผูเรียนเป็นสำคัญได้
9.อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10.เสนอแนวทางการสร้าง ปรับปรุงวัตกรรม เทคโนโลยีและสาระสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11.สามารถแสวงหาแหละการเรียนรู้และเครือข่ายเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมได้
12.ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีสาระสนเทศได้อย่างน้อยสามเรื่อง


 ☁☂☃☄ เนื้อหาบทเรียน ☁☂☃☄
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และ  สารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 หลักการ  แนวคิด  ทฤษีเกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  งานวิจัยที่เกี่ยวข่องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่  8 แนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ